Zachtaardig

Zachtaardig noem ik het tegenovergestelde van zelfgenoegzaam.
Of nog ontvankelijk in plaats van autonoom.
Het gaat niet om zacht gekookte eitjes maar om een stille kracht.
Kwetsbaar maar waardig.
Geworteld maar niet conservatief.
Dankbaar ook.
Voor zoveel wat gratis is.
Gaat die stille kracht verloren?
God verhoede het.
Zolang verdriet en vreugde ons hart nog raken, we kunnen meeleven met kleine mensen en delen met elkaar, is er hoop.
De zaligsprekingen blijven actueel.
Gods volk heeft het moeilijk maar wordt niet aan zijn lot overgelaten.
Wij mogen ons gelukkig prijzen met zo een God, een God met ons, rijk aan belofte.
Geef de moed niet op, mensenkind.
Elke haar op je hoofd is geteld.
God kent je en bemint je.
Zalig wie vertrouwen op de Heer.

Eensgezind

Een koor in harmonie doen zingen heeft te maken met eensgezindheid. Als er onenigheid is, klinkt het vals.

Hier kunnen we veel leren over groepsdynamiek.

Om tot eensgezindheid te komen is gezamenlijke onderscheiding nodig.

De waarheid hangt in de lucht maar moet gevonden worden.

Of door genade gegeven maar niet zonder inspanning van onderaf.

Maar echte eenheid komt alleen maar door ieders verbondenheid met Christus.

Christus maakt ons één.

Hij kent ieder van ons en weet ons samen te brengen.

Uit alle windstreken.

Laten we samenwerken met Hem.

Met als voorbeeld de eerste leerlingen.

De apostelen.

Hij roept ze bij naam.

Hij roept ons bij naam.

We mogen onze eigen stem ontdekken en laten klinken.

Met respect voor anderen.

We worden onszelf in relatie met Hem en met anderen.

Dat is het Rijk Gods hier op aarde.

Het begon in Galilea.

Uit het niets, een land in duisternis.

Scheppende kracht.

Licht voor de volken.

Een weerloos Lam

Totdat Johannes de Doper Jezus aanduidt als het Lam Gods was Jezus onopvallend gebleven.
Hij dringt zich niet op. Hij blijft bescheiden. En dit is echte bescheidenheid, geen valse bescheidenheid. Hij is weerloos als een lam. Dit verwijst al naar Zijn kruisdood maar ook tijdens Zijn leven is Jezus kwetsbaar. Net als God is Hij de gans Andere. Het duurt een tijdje om Hem te leren kennen. Hij is zo rijk aan persoonlijkheid dat eigenlijk niemand er helemaal bij kan. Maar Johannes heeft het gezien en getuigt ervan. Jezus wordt geleid door de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft Goddelijke Kracht. Dankzij de Heilige Geest kan Jezus met zijn weerloosheid omgaan.
O Jezus, ook ik ken U niet. Maar ik wil niet aan U voorbijgaan.
Laat mij stil worden en onderscheiden wat U van mij verlangt.
Mijn hart is van U, doe ermee wat U wil.
Mag ik Uw vriend zijn? Net als de apostelen en leerlingen.
Ik hoed mij ervoor uw vriendschap te beschamen.
Mag ik ieders vriend zijn?
Help mij te werken aan vrede en verdraagzaamheid.
Help mij een schakel te zijn in Uw netwerk van verbondenheid over de hele wereld.
Maak ons één en breng ons thuis.

Amen.

Veilig

‘Ik voel me veilig bij jou’, is een manier om te zeggen dat je iemand graag ziet.
Een goede koning is een koning die veiligheid kan brengen voor zijn onderdanen.
In dat opzicht is Herodes allerminst een goede koning. Hij heeft moorden op zijn geweten.
Ook vandaag staat de wereld in brand. Stervelingen zijn niet veilig.
Tenzij je het over een andere boeg gooit.
Voorbij tijd en ruimte is er nog een bestaan.
Daar woont God.
In alle eeuwigheid.
Nu is het goede nieuws dat dit ook voor ons in het bereik ligt.
Nu al en ook na de dood. Over tijd en ruimte heen dus.
En de belofte van God, om ons veiligheid te schenken, gaat al eeuwen mee.
Het begon bij een klein volk maar vindt uitbreiding bij de genade van Jezus Christus zelf.
Ook al kan het soms stormen, op het einde is er een zachte bries.
Daar woont God.
Onvergankelijk.
Ook al is het nu duister, het licht zal het duister doorbreken.
Laten we hopen en bidden om dat Licht te mogen zien.
Moge het door onze blindheid heen schijnen.

Zalig Nieuwjaar!

Kerstmis: een feest met een lichtende ster die al tweeduizend jaar richting geeft aan het leven…
Nieuwjaar: een knallend vuurwerk
dat weinig of geen sporen nalaat in ons leven.
We heffen het glas, we wisselen wensen uit…
Gedurende één moment hebben wij de illusie
dat er iets nieuws begonnen is… Maar de tijd stoort zich daar niet aan en stroomt ongestoord verder…
Toch kunnen we i.v.m. nieuwjaar enkele dingen overwegen. “Maria bewaarde al die woorden in haar hart.”  Nieuwjaar is een gelegenheid om, naar het voorbeeld van Maria, alles wat de moeite waard waren in het voorbije jaar te bewaren in ons hart; alle grote, lichtende maar soms ook donkere gebeurtenissen in ons hart te bewaren om er dit jaar van te leven.
Wat sterk opvalt in de kerst- en nieuwjaarsdagen is dat mensen blijven hopen… Wij krijgen talloze hoopvolle, oprechte wensen. Staan we even stil bij het feit dat wij elkaar zovéél goeds toewensen, dan stellen wij verbaasd vast welke hoopvolle mensen wij zijn!
Ik wens jullie allemaal een gezegend nieuwjaar.
Dat wij elkaar dit jaar tot zegen mogen zijn!