Liefde brengt rust

God is te groot om door ons verstand gevat te worden. Aan eenvoudige mensen met een groot hart, heeft God zich geopenbaard. Al-leen een zoekend hart kan God enigszins ver-staan. Jezus is blij, omdat God de eenvoudi-gen van hart uitkiest en in hen een groot ver-trouwen stelt. Jezus ervaart zelf de liefde van zijn Vader. Hij wil ook aan anderen de rust geven van tedere liefde. Jezus nodigt allen uit. Niemand wordt uitgesloten. Integendeel! Wij mogen deel hebben aan Jezus’ eenvoud, zachtmoedigheid, zijn aandacht voor de ‘ge-wone’ mens, zijn uitnodigende hartelijkheid. Jezus zegt tot ieder van ons: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken … Kom bij Mij in de leer; Ik ben zachtmoedig en eenvoudig van hart. Neem mijn juk op en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht’. Zijn wij eenvou-dig genoeg om het nieuwe tegemoet te gaan, hoop uit te stralen? Mag God in ons werken om zijn Rijk van Liefde onder ons waar te maken?